Zondagse lezing

Zondag 21 augustus 2022 - 21ste zondag door het jaar – C

Jes. 66, 18-21 'Zij zullen uw broeders bijeenbrengen'
 Lc. 13, 22-30 'Zij zullen komen uit het oosten en het westen'

ROEPING VAN DE HEIDENEN
Hij trok rond door steden en dorpen, gaf er onderricht en zette zijn reis voort naar Jeruzalem. 
Iemand vroeg Hem: 'Heer, zijn er weinig die gered worden?' Maar Hij sprak tot hen: 
'Spant u tot het uiterste in om door de nauwe deur binnen te komen, want, Ik zeg u, velen zullen het proberen, maar er niet in slagen binnen te komen. 
Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft en gij dan buiten op de stoep begint te kloppen en te roepen: Heer, doe open! zal Hij u antwoorden: Ik weet niet waar gij vandaan komt. 
Dan zult ge opwerpen: In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken, en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven. Maar weer zal zijn antwoord zijn: Ik weet niet waar gij vandaan komt. 
Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid. 
Daar zal geween zijn en tandengeknars, wanneer gij Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten zult zien in het Rijk Gods, terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn. 
Zij zullen komen uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden, en aanzitten in het Koninkrijk Gods. 
Denkt eraan: er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.'